SAMY säännöt

Suomen Amyloidoosiyhdistys ry

15.8.2018

Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Amyloidoosiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvola ja kieli on suomi.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on

tiedon välittäminen suomalaisesta perinnöllisestä amyloidoosista eli Meretojan taudista sitä sairastavien ja heidän omaistensa, lääkärien, muiden terveyden- ja sosiaalialoilla toimivien henkilöiden, viranomaisten, tutkijoiden, muiden sidosryhmien ja suuren yleisön välillä.

toimia potilaiden edunvalvojana ja tiedottaa käytettävissä olevista hoito- ja kuntoutusmahdollisuuksista, tukihenkilöistä, sosiaaliturvasta ja muista etuisuuksista sekä edistää näiden saatavuutta.

toimia potilaiden ja omaisten yhdyssiteenä ja järjestää heille tilaisuuksia toistensa tapaamiseen.

tukea ja edistää tautia koskevaa tutkimusta ja tarjota yhteistyötä tutkijoiden kanssa.

Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yhteisiä kokoustilaisuuksia, jakaa jäsenilleen asiaa koskevaa muuta tietoaineistoa sekä harjoittaa tätä tarkoitusta varten julkaisu- ja kustannustoimintaa. Tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkimaan tukea julkisista rahastoista, perustamaan rahastoja, omistamaan irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä asianomaisen luvan saatuaan toimeenpanemaan keräyksiä ja arpajaisia.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka tukee yhdistyksen tavoitteita. Yhdistyksessä voi olla henkilö-, kannattaja-, ja yhteisöjäseniä. Jäsenet suorittavat liittymismaksut ja vuosittain jäsenmaksut, joiden suuruuden erikseen kullekin jäsenryhmälle määrää vuosikokous. Jokaisella yhdistyksen täysi-ikäisellä henkilöjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Yhteisö- ja kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Jos jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta tai rikkoo yhdistyksen sääntöjä, voi hallitus erottaa jäsenen yhdistyksestä.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen yksimielisestä esityksestä kutsua erittäin ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi toimineen jäsenen. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen säilyttävät yhdistyksessä äänioikeutensa ja ovat vapautettuja jäsenmaksusta. Yhdistyksessä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan.

4 §

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja, sekä muina jäseninä viisi varsinaista jäsentä ja yhdestä kolmeen varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi tai kolme ja varajäsenistä yksi tai kaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt voi hallitus tarvittaessa valita hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

5 §

Hallituksen tehtävänä on

hoitaa yhdistyksen asioita, edustaa yhdistystä ja huolehtia siitä, että yhdistyksen tavoitteet toteutetaan

hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta

jättää tilintarkastajille tarvittavat asiakirjat sekä toimintakertomus vuosittain ennen vuosikokousta

Hallitus kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

6 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja lisäksi sihteeri tai rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä. Hallitus voi lisäksi erikseen oikeuttaa henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yhdessä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

7 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella täysi-ikäisellä henkilöjäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se ehdotus, joka saa yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.

9 §

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta kirjallisesti kullekin jäsenelle.

10 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä. Tilintarkastajien toimintakausi on yksi vuosi.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on siitä kirjallisesti ilmoitettava niin ajoissa että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on tällöin mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat käytetään samaan tarkoitukseen.

12 §

Niissä asioissa, joita näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan yhdistyslakia.